Menu List

TopFried Rice

 • 101. Plain Fried Rice
  (Sm.) 3.25
   (Lg.)  5.75
 • 25. Roast Pork Fried Rice
  (Sm.) 4.55
   (Lg.)  7.55
 • 26. Chicken Fried Rice
  (Sm.) 4.55 
   (Lg.)  7.55
 • 27. Vegetable Fried Rice
  (Sm.) 4.35
   (Lg.)  6.95
 • 28. Shrimp Fried Rice
  (Sm.) 4.95
   (Lg.)  8.25
 • 29. Beef Fried Rice
  (Sm.) 4.75 
   (Lg.)  7.95
 • 30. House Special Fried Rice
  (Sm.) 5.35 
   (Lg.)  8.75